Asociácia športových klubov Inter Bratislava

Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby

INTER - SC, spol. s r.o., so sídlom: Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, IČO: 31 343 228, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4429/B Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) dovoľuje informovať, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva za nasledovných podmienok:

1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

INTER - SC, spol. s r.o.
so sídlom: Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
IČO: 31 343 228
zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4429/B
kontaktné údaje: Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
tel. číslo: 02/44 37 24 42
e-mail: sekretariat@askinter.sk

(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona povinnosť určiť zodpovednú osobu.

3. Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:
v rozsahu obrazový záznam (fotografia) na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, za primeraného použitia Zákona, za účelom ochrany svojho majetku.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

5. Doba uchovávania osobných údajov:

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu podľa bodu 3 tohto dokumentu v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, spravidla po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa zhotovenia kamerového záznamu.

6. Identifikácia zdroja osobných údajov:

Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby je kamerový záznam, vyhotovený kamerovým systémom nainštalovaným prevádzkovateľom.

7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:

a) osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),

b) osobám povereným zabezpečovaním administratívnej, informačno-technickej a organizačno-technickej oblasti fungovania Spoločnosti prevádzkovateľa a spoločnostiam poskytujúcim právne, ekonomické a účtovné poradenstvo,

c) súdom, orgánom verejnej správy a iným orgánom štátnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv dotknutej osoby alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

8. Práva dotknutej osoby:

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler https://casinorulet.com bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler